Splošni pogoji uporabe IS

Splošni pogoji uporabe spletnega portala kp-zsss.si
 

Splošna določba

1. člen

Ti splošni pogoji urejajo način dostopa do spletnega portala, uporabo podatkov in dokumentov (dalje: podatkov) ter spletnih storitev portala kp-zsss.si (dalje: portal) Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (dalje ZSSS) in odgovornost ZSSS ter uporabnikov portala. Portal kp-zsss.si je nastal v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«.

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse, ki uporabljajo portal.

 

Uporaba sistema in dostop

2. člen

Uporabniki portala so lahko registrirani ali neregistrirani.

Neregistrirani uporabniki lahko uporabljajo tiste funkcionalnosti portala, ki prijave na portal ne zahtevajo in so splošno dostopne (npr. naslovna stran). Uporaba drugih storitev (npr. primerjave kolektivnih pogodb) in funkcionalnosti portala za neregistrirane uporabnike ni mogoča.

Registracija na portal je enkratna in brezplačna. Članstvo v sindikatu ni pogoj za prijavo na portal in uporabo storitev e-baze.

Registracija se izvede tako, da uporabnik ob registraciji vpiše elektronski naslov, ime in priimek, številko članske izkaznice (opcijsko) ter si izbere geslo. Na vpisan elektronski naslov uporabnik po končani registraciji prejme sporočilo za aktivacijo uporabniškega računa. S klikom v sporočilu uporabnik potrdi svojo registracijo. Nato dostop do portala odobri administrator.

Podatke za uporabo vseh storitev portala tako uporabnik vpiše že ob sami registraciji. Ti podatki se shranjujejo v podatkovni bazi.

Registrirani uporabniki se na portal prijavijo s svojim elektronskim naslovom in geslom, ki sta neprenosljiva.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom. Podatke, zbrane v podatkovni bazi, ZSSS uporablja samo za lastne storitve in jih v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam.

 

Omejitev odgovornosti

3. člen

ZSSS zagotavlja delovanje storitev portala neprekinjeno (24 x 7), razen v primeru višje sile. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) so možne krajše motnje dostopa ali prekinitve delovanja portala. Obvestilo o načrtovanih daljših prekinitvah ZSSS predhodno objavi na vstopni strani portala, praviloma tri dni pred načrtovano daljšo prekinitvijo.

ZSSS v okviru svojih storitev objavlja tudi podatke iz drugih virov – sistemov (npr. spletne strani ZSSS, spletnih strani drugih ponudnikov, ….), skladno s posebnimi pogoji in možnostmi, ki jih ti viri zagotavljajo in ne odgovarja za točnost teh informacij.

 

4. člen

Podatki na portalu imajo pravne posledice, če to izhaja iz posameznih predpisov, na podlagi katerih je zagotovljena njihova objava, oziroma je to izrecno navedeno, sicer so zgolj informativne narave.

ZSSS si pridržuje pravico, da vsebino portala kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ZSSS ne prevzema odgovornosti.

 

5. člen

Uporabniki portala podatke iz baze kolektivnih pogodb uporabljajo skladno s predpisi in pogoji, ki so predpisani za uporabo posameznih storitev ZSSS.

 

6. člen

Uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost. ZSSS ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in spletnih storitev na portalu. Uporabniki morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (npr. zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo…). 

 

Varstvo pravic intelektualne lastnine in uporaba podatkov

7. člen

Podatki v spletnih storitvah ZSSS so del podatkovnih zbirk (baz) v informacijskem sistemu ZSSS, ki so, v celoti in kot posamezni deli sistema, varovane v skladu s področno zakonodajo in podzakonskimi predpisi, ki so jih uporabniki portala dolžni spoštovati.

Uporabnik portala lahko uporablja podatkovno zbirko portala (kakovostno in/ali količinsko) v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih storitev in ob obvezni navedbi vira pridobitve podatkov: »E-baza kolektivnih pogodb (dostopno na: kp-zsss.si)«.

Vse druge oblike uporabe in/ali nadaljnjega posredovanja podatkovne zbirke portala oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na strežniku uporabnika ali tretje osebe, reproduciranje v drugih dokumentih itd.) so izrecno prepovedane. Prepoved se nanaša tudi na vse oblike uporabe podatkovne zbirke portala, ki presega okvir lastne uporabe.

Brez izrecnega soglasja ZSSS je tudi prepovedano distribuiranje, skeniranje, kopiranje ali kakršnokoli drugo nepooblaščeno uporabljanje/posredovanje gradiv (npr. priročnikov), objavljenih na portalu, za dostop do katerih ni potrebna registracija iz določbe 2.člena teh splošnih pogojev.

V primeru, da obstaja sum zlorabe po tem členu in/ali v primeru, da uporabnikovo ravnanje ogroža delovanje portala ali ugled lastnika portala, se uporabniku lahko omeji ali onemogoči dostop do registriranih vsebin portala.

Zahteva za ponovno uporabo podatkov portala se lahko poda šele po izteku dveh mesecev od dneva prepovedi oziroma omejitve uporabe portala.

 

8. člen

Povezave na portal oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani so dovoljene, če se ne odstrani ali skrije oznak, znakov ali zapisov, ki so varovani skladno s predpisi o varovanju avtorske ali sorodnih pravic, in drugih obvestil na posamezni strani.

V primeru zlorab iz prejšnjega odstavka ZSSS lahko zahteva odstranitev povezave.

 

9. člen

V primeru kršitev teh splošnih pogojev uporabnik odgovarja za neupravičeno pridobitev podatkov in vso škodo, ki bi pri tem nastala ZSSS. 

 

10. člen

Morebitne spore, nastale zaradi kršitev teh splošnih pogojev, ZSSS rešuje po mirni poti. Kadar to ni mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Končna določba

11. člen

Splošne pogoje je sprejelo predsedstvo ZSSS in začnejo veljati z dnem objave na portalu ZSSS.